BASINÇ TEST SORULARI 8.SINIF FEN BİLİMLERİ

Soru 1 8.Sınıf Basınç Test Soruları
katılarda basınç soru 1
Yukarıdaki şekilde verilen özdeş tuğlaların zemine uyguladıkları basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 = 2 = 3
B) 3 > 2 > 1
C) 1 = 2 > 3
D) 3 > 1 = 2

Soru 2
Eşit ağırlıktaki A, B ve C katı cisimlerinin taban alanları aşağıdaki gibidir. basınç soru 2 Cisimlerin bulundukları yüzeye uyguladıkları basınçların sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) B > A > C
B) C > A > B
C) A > B > C
D) A = B = C

Soru 3
basınç soru 3 Yukarıdaki cisimler ters çevrilirse cisimlerin zemine uyguladıkları basınçların değişimi aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) 1 değişmez, 2 azalır
B) 1 artar, 2 değişmez
C) 1 değişmez, 2 artar
D) 1 azalır, 2 artar

Soru 4 8.Sınıf Basınç Test Soruları
1. Sıvının yoğunluğu
2. Kabın zemine temas eden yüzey alanı
3. Sıvının derinliği

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri bir sıvının kap tabanında oluşturduğu sıvı basıncını etkiler?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

Soru 5
sıvılarda basınç soru5 Yoğunlukları d, 2d ve 3d olan sıvılar A, B ve C kaplarında şekildeki gibi dengededir.
Buna göre kapların tabanlarındaki sıvı basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) PC > PB > PA
B) PA > PB > PC
C) PA = PB = PC
D) PA = PB > PC

Soru 6
I. Katı cismin ağırlığı
II. Katı cismin hacmi
III. Katı cismin zemine temas ettiği yüzey alanı

Katı bir cismin zemine uyguladığı basıncı hesaplayabilmek için yukarıdakilerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 7 8.Sınıf Basınç Test Soruları
Aşağıdaki özdeş kaplarda bulunan sıvılardan hangisinin kap tabanına yaptığı basınç en küçüktür? (Suyun yoğunluğu, zeytinyağının yoğunluğundan daha büyüktür.)
Sıvılarda basınç soru 7

Soru 8
Su dolu bir kabın farklı noktalarında açılan deliklerden suyun fışkırma mesafeleri aşağıdaki şekildeki gibidir.
basınç soru 8
Buna göre,
I. Üç noktada da suların akış hızı birbirine eşittir.
II. C noktasında sıvı basıncı en azdır.
III. C noktasındaki sıvı basıncı B noktasından fazladır.
IV. A noktasında sıvı basıncı en fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III

Soru 9
Pipetle bir şeyler içerken,
I. Pipetin içindeki gaz basıncını artırırız.
II. Sıvı pipet içerisinde yükselir.
III. Açık hava basıncı içtiğimiz sıvıyı iter.
IV. Pipetin içindeki havayı ağzımıza çekeriz.
olaylarından hangisi gerçekleşmez?

A) I     B) II     C) III     D) IV

Soru 10 8.Sınıf Basınç Test Soruları
Aşağıda verilenlerden hangisinde basınçtan yararlanılmaz?

A) Deodorant
B) Traş köpüğü
C) Boya fırçası
D) Yangın söndürme tüpü

Doğru Yanlış Boş
Paylaş