Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Din Kültürü Test Soruları 8.Sınıf 5.Ünite

Sınıf & Ders: 8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Test İçeriği: İslam dininin temel kaynakları, Kur'an-ı Kerim'in ana konuları, Kur'an-ı Kerim'in temel özellikleri, bir Peygamber tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.) konu başlıkları ile ilgili sorular içermektedir.

Soru 1 Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Din Kültürü Testi
I. Kıssa
II. Kur'an-ı Kerim
III. İbadet
IV. Sünnet
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri İslam dininin temel kaynaklarıdır?

A) I ve II
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in ana konularından biri değildir?

A) İbadet
B) Kıssalar
C) İnanç
D) Tefsir

Soru 3
Terim olarak "Hz. Peygamberin sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylaması" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebliğ
B) Sünnet
C) Kur'an
D) Kıssa

Soru 4 Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Din Kültürü Testi
Kur'an-ı Kerim'in pek çok ismi bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden biri değildir?

A) el-Muhsin
B) eş-Şifa
C) el-Furkan
D) en-Nur

Soru 5
“Hikaye etmek, anlatmak, haber vermek” anlamlarına gelen, Kur'an-ı Kerim'deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hisse
B) Sünnet
C) Kıssa
D) Hadis

Soru 6
Nuh (a.s.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur'an'da ülü'l-azm olarak bahsedilen beş büyük peygamberden biri ve bunların ilkidir.
B) Kavminin cezalandırıldığı tufan, tarihte Nuh Tufanı olarak bilinir.
C) Kendisine iman eden yoksulları yanından kovmasını isteyen zenginlerin talebini kabul etmiştir.
D) Kavmine yıllarca tevhid inancını anlatmıştır.

Soru 7 Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Din Kültürü Testi
İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlere ne denir?

A) Sünnet
B) İnfak
C) Sahabe
D) Muamelat

Soru 8
Sözün en güzeli Allah'ın Kitabı'dır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir.” (İbnMâce, Sünnet, 7.)
Yukarıda verilen hadisten çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur'an ve sünnet, İslam'ın temel kaynaklarıdır.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslümanlara örnektir bir peygamberdir.
C) Kur'an-ı Kerim yol göstericidir.
D) En son gönderilen ilahi kitap, Kur'an-ı Kerim'dir.

Soru 9
Kıssalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberlerin hayatlarının ve tevhit mücadelelerinin anlatıldığı bölümler de vardır.
B) İnsanlar için öğüt ve ders niteliğindedir.
C) Kuran'da tüm peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır.
D) Müslümanlara ışık tutar, yol gösterir.

Soru 10 Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri Din Kültürü Testi
Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye Sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sad suresi, 29.ayet)

Verilen ayet Kur'an'ın aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Kime indirildiğine
B) İndiriliş biçimine
C) İndirilme zamanına
D) İndiriliş amacına

Doğru Yanlış Boş
Paylaş