ELEKTRİĞİN İLETİMİ İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ TEST SORULARI 6.SINIF

6.Sınıf Elektriğin iletimi, iletken ve yalıtkan maddeler, ampul parlaklıkları, ampul ve direnç konu başlıkları ile ilgili basit ve orta seviyeli test, boşluk doldurma ve doğru & yanlış soru türlerinden oluşan 20 soru çözümü bulunmaktadır.

Soru 1 Yaşamımızdaki Elektrik Çözümlü Test Soruları

Şekildeki düzenekte test ucu telin hangi noktasına değerse ampul en parlak yanar?

A) K       B) L       C) M       D) N

Soru 2
Aynı metalden yapılmış aşağıdaki iletken tellerden direnci en küçük olan hangisidir? (L: uzunluk; S: kesit alanı)

Soru 3
Bir iletkenin hangi özelliğinin fazla olması direncini arttırır?

A) Boyu
B) Ağırlığı
C) Kalınlık
D) Yoğunluğu

Soru 4 Yaşamımızdaki Elektrik Çözümlü Test Soruları

Şekildeki devrede K ampulünün parlaklığının arttırılması için ne yapılmalıdır?

A) Reostanın sürgüsü ok yönünde hareket ettirilmelidir.
B) Ampul sayısı arttırılmalıdır.
C) Reostanın sürgüsü okun tersi yönde hareket ettirilmelidir.
D) Kullanılan iletkenin uzunluğu arttırılmalıdır.

Soru 5
Elektrik kablosunun dışındaki plastik ile ilgili;
I. Bizi elektrik çarpmalarına karşı korur.
II. Elektrik akım hızını artırır.
III. Elektrik akım yönünü düzenler.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 6
I. Ohmmetre, devreden geçen direnci değiştirir.
II. Devrede kullanılan pillerin direnci yoktur.
III. Ütünün içerisinde, direnci küçük olan teller kullanılmalıdır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 7 Yaşamımızdaki Elektrik Çözümlü Test Soruları

Şekildeki devrede ampulün yanması için kaptaki x sıvısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Tuzlu su
B) Asitli su
C) Şekerli su
D) Limonlu su

Soru 8
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
* Bir iletkenin kesit alanı (kalınlığı) arttıkça direnci ..........
* Bir devreden diğer devre elemanları sabit kalmak şartıyla ampul sayısı artırılırsa devredeki ampul parlaklığı ..........
* Elektrik yüklü bulutlar arasındaki yük alışverişine .......... denir.
* Ampulde ışık oluşturabilmek için kullanılan tel, .......... denilen metalden yapılmıştır.
* Elektrik enerjisini ileten maddelere .......... iletmeyen maddelere .......... denir.
* Elektrik enerjisine karşı gösterilen zorluğa .......... denir. Birimi .......... dur.
* Direnç iletkenin .......... , .......... ve .......... bağlıdır.
* .......... ile bir direncin büyüklüğünü değiştirebilir, artırabilir ya da azaltabiliriz.
* Yalıtkanların direnci iletkenlere göre daha .......... dır.
* Bir iletkenin uzunluğu arttıkça direnci ..........
* Yıldırım zararlı etkilerinden korunmak için yüksek binaların tepesine .......... adlı alet yerleştirilir.
* Elektrik enerjisinin buluttan yere doğru akmasına .......... denir.

Soru 9

Yukarıdaki elektrik devresinde hangisi yapılırsa ampullerin parlaklığı azalır?

A) Devreye bir tane daha pil bağlamak
B) Telin kalınlığını azaltmak
C) Telin uzunluğunu azaltmak
D) Devredeki ampullerden birini çıkartmak

Soru 10 Yaşamımızdaki Elektrik Çözümlü Test Soruları
Elektrik çarpmalarına karşı alınan önlemlerden hangisi yanlıştır?

A) Kabloları tamir ederken, yalıtkan saplarından takmak.
B) Kontrol kalemi ile elektrik kaçağını tespit etmek.
C) Evlerde su baskını sırasında sigortayı kapatmak.
D) Islak ellerle elektrik fişlerini prize takmak.

Soru 11
Bir iletkenin direnci için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Uzunlukla doğru orantılıdır.
II. Kesit ile ters orantılıdır.
III. İletkenin cinsine bağlı değildir.
IV. İletkenin ağırlığına bağlıdır.

A) I ve III
B) III ve IV
C) I ve II
D) II ve IV

Soru 12

Yukarıdaki devrede reostanın sürgüsü ok yönünde çekiliyor. Buna göre şekille ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ayarlı direncin boyu kısalır.
B) Ampul parlaklığı azalır.
C) Ampulün parlaklığı artar.
D) Direncin değeri azalır.

Soru 13
Dirençle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir.
B) Direnci ölçen aletin adı direnç ölçer (ohmmetre) dir.
C) Yalıtkanların direnci iletkenlerinkinden fazladır.
D) Direnci en az olan madde plastiktir.

Soru 14

Bu iletkenin dirençleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) I > II > III
B) II > III > I
C) III > II > I
D) I > III > II

Soru 15

Elektriğe çarpılan birisini kurtarmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Hiçbir şey yapmadan seyretmek.
B) Elinden tutup çekmek.
C) Yalıtkan bir madde ile tutup çekmek.
D) Üzerine su dökmek.

Soru 16
Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisini yaparsak ampulün parlaklığı değişmez?

A) Devredeki pil sayısını artırırsak
B) Kullandığımız telin kalınlığını artırırsak
C) İletken teli bükersek
D) Daha uzun bir iletken tel kullanırsak

Soru 17
I. Her devre elemanı, iki uçludur.
II. Her devre elemanının az da olsa, mutlaka bir direnci bulunur.
III. Ampulün içindeki sarmal telin direnci, çok büyüktür.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
Elektrik tellerinin yalıtkan maddelerle kaplanması ile;
I. Elektrik çarpmaları önlenir.
II. Yangın çıkması önlenir.
III. Elektrik enerjisi bir yerden başka bir yere tehlikesiz taşınır.
Yukarıdaki ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisinin birimi, George Simon Ohm'un anısına “ohm” olarak kabul edilmiştir?

A) Elektrik enerjisi
B) Direnç
C) İletkenlik
D) Ampul parlaklığı

Soru 20
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına "D", yanlış olana ise "Y" harfi yazınız.

( ) Tüm katılar elektrik enerjisini iletir.
( ) Tüm sıvılar elektrik enerjisini iletir.
( ) Maddelerin elektrik enerjisine karşı gösterdikleri tepki dirençtir.
( ) Kauçuk iyi bir iletkendir.
( ) İnsan vücudu elektrik enerjisini iletmez.
( ) Saf su yalıtkan bir maddedir.
( ) Tuzlu su elektrik akımını iletir.
( ) Şekerli su, sıvı yalıtkanlara örnek olarak verilebilir.

Doğru Yanlış Boş
Paylaş